תקנון לפעילות ״חוגגים את 2020 בפריז״

1. הגדרות:

״פעילות״

פעילות המזמינה את המשתתפים להשתתף בפעילות בשם ״חוגגים את 2020 בפריז״.

מטרת המשתתפים בה:

א. להעלות תמונה יחד עם החבר/ה שהיו רוצים לטוס איתם לחו״ל.

התחרות תתנהל בהתאם לתנאי תקנון זה.

המשתתף שעד תום תקופת הפעילות יעלה את התמונה היפה ביותר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של ספק הפרס, יזכה בפרס.

״משתתף״

גולש מגיל 18 ומעלה באתר, אשר נכנס לפעילות דרך עמוד הפייסבוק של Smartair בהתאם להוראות תקנון זה.

״ספק הפרס״

סמארטאייר תל אביב בע״מ, מרחוב המלאכה 4, רעננה.

ח.פ 51-526513-0

״הפרס״

כרטיס טיסה זוגי מתל אביב לפריז, בתוקף עד 31.03.20. ראו פירוט מלא ומגבלות בסעיף 5 להלן.

ההזמנה תתבצע מול מוקד ההזמנות של חברת סמארטאייר (״ספק הפרס״) בהתאם לזמינות מושבים בחברת התעופה ASL.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

החלוקה לסעיפים וכותורות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחו בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.

1. הפעילות - כללי

1.1 ההשתתפות הינה מגיל 18 ומעלה בלבד.

 

1.2 ההשתתפות בפעילות הינה בהסכמה ואישור מצד המשתתף על כך שספק הפרס רשאי להשתמש באופן פרסומי ומסחרי בתמונות שהועלו במסגרת הפעילות ע״י המשתתף.

 

1.3 משך הפעילות:

החל מתאריך 12.12.19 ועד ליום 31.12.19 בחצות. (להלן ״תקופת הפעילות״)

 

1.4 מובהר בזאת כי Smartair יהיו רשאים להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות עפ״י שיקול דעתה הבלעדי.

2.השתתפות בפעילות

2.1 במסגרת הפעילות המתנהלת בדף הפייסבוק כל משתתף יתבקש:

א.להעלות את התמונה היפה ביותר שלו ביחד עם החבר/ה שאיתו רוצים לטוס לחו״ל.

2.2 עד תום הפעילות, המתמודדת שיעלה את התמונ היפה ביותר, לפי שיקול דעתם הבלעדית של ספק הפרס, יזכה בפרס.

 

2.3 ספק הפרס יהיה רשאי לפסול, על פי שיקול דעתו הבלעדית, את הענקת הפרס לזוכה שלא עמד בתנאים למימוש קבלת הפרס ו/או בתנאי מתנאי תקנון זה.

3. בחירת הזוכים

3.1 בתום תקופת הפעילות יבחר ספק הפרס על פי שיקול דעתו הבלעדית את התמונה היפה ביותר והיא תזכה בפרס. סך הכל זוכה אחד/אחת לכל אורך תקופת הפעילות.

4. איתור המועמדים לזכייה

4.1 איתור הזוכה ייעשה דרך פניה בהודעה ישירה (Direct Message) בפלטפורמת פייסבוק

 

4.2 באם לא השיב הזוכה לפניית נציג ספק הפרס ליצור עימו קשר במשך פרק זמן של 48 שעות ממועד נסיון ההתקשרות של ספק הפרס עימו כאמור, ו/או שלאחר איתורו ויצירת הקשר עימו , הוברר שלא עמד בתנאי תקנון זה, יבחר ספק הפרס זוכה אחר במקומו.

4.3 קבלת הפרס מותנית בהצגת תעודה מזהה.

4.4 מימוש הפרס יעשה מול מוקד ההזמנות של ספק הפרס בטלפון מס: 03-5500990.

4.5 על הזוכה לממש את הפרס בתוך שבוע מהיום בו ספק הפרס ייצור עימו קשר.

4.6 עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת הזוכה לתנאי תקנון זה, לרבות ובלא לגרוע מכלליות האמור, לפרסום שמו המלא והטקסט אותו שלח לאתר במסגרת שידור ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה טלוויזיונית ו/או מדיה אחרת וכמו כן לפרסום שמו והסיפור ששלח ולשימושו במסגרת שידור טלוויזיוני ו/או העמדה לרשות הציבור באינטרנט ו/או מדיה סלולרית ו/או מדיה. ההסכמה לפרסום הפרטים כאמור מהווה תנאי להתתפות בפעילות.

4.7 עצם ההתתפות בפעילות תחשב להסכמה עלידי המשתתף לכך שספק הפרס רשאי להשתמש בתמונות המתחרות לשימוש מסחרי.

4.8 המשתתף ו/או הזוכה מאשר כי דבר זכייתו ורגע הענקת הפרס עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק וכי בהשתתפותו בפעילות הוא מביע את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו תמונתו ווידאו שלו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים הנעשים על ידי ספק

הפרס ו/או מי מטעמו. עמידה בסעיף זה הינה תנאי לקבלת הפרס .

5. הפרס

5.1 כרטיס טיסה זוגי הלוך חזור מתל אביב לפריז בחברת התעופה ASL בתוקף עד .31.3.2019 לאחר הצגת תעודה מזהה ההזמנה תתבצע מול מוקד ההזמנות של ספק הפרס, בהזמנה

מראש ובהתאם לזמינות מושבים בחברת התעופה ASL.

5.2 הזכות שמורה לטיסה לזוכה ולמלווה בלבד (הפרס הוא אישי ולא ניתן להעברה,) במחלקת תיירים (לא ביזנס ולא ראשונה.) כרטיס הטיסה הוא הלוך חזור וכולל מזוודה. שווי הפרס

אינו כולל הוצאות פרטיות או כל הוצאה אחרת, לרבות ביטוח, נסיעות והובלה.

5.3 המימוש הינו ע"ב מקום פנוי בטיסות, בכפוף להיצע המקומות הפנוי בעת ההזמנה ובכפוף לתנאי חברת התעופה ותאריכי ושעות הטיסות של חברת התעופה ASL

5.4 טווח תאריכי יציאה- טיסות שיוצאות וחוזרות רק עד .31.03.2020 יציאות מתל אביב בימי ראשון וחזרה בחמישי

או יציאה בחמישי וחזרה ביום ראשון.

5.5 חובה על 2 הנוסעים/ות לצאת יחד מת"א ולחזור יחד לת"א[.נתב"ג]

5.6 כל שינוי לאחר שריון הטיסה ייעשה עפ"י הנהלים של חברת התעופה.

 

5.7 דרכונים- באחריות הזוכה להציג דרכון בר תוקף ל6- חודשים לפחות מיום הטיסה.

 

5.8 ספק הפרס שומר לעצמו את הזכות לקבוע את מועד מימושו הסופי של הפרס, ללא אפשרות

ערעור על כך ולא תישא באחריות בגין תקלה במימוש הזכייה ו/או בעיות במימושה.

 

5.9 ספק הפרס שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפרס או את כמות הפרסים מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר הודעה

על כך למשתתפים בפעילות זו לא תעמוד כל דרישה ו/או תובענה בקשר עם האמור

 

5.10 המשתתף מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה, דרישה ו/או תובענה על כלפי

החברה ו/או המפקח ו/או כל מי מטעמם לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור

במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם לו ו/או לכל צד שלישי בקשר לפרס ו/או מימושו.

5.11 תנאי לקבלת הפרס הוא חתימת המשתתף על מסמך התחייבות בנוגע לכך כי זכותו

לפרס לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו. החברה שומרת על זכותה לשלוח למועמד לזכייה כל טופס נוסף או אחר שיהיה עליו לחתום או לאשר כתנאי לקבלת

הפרס. יודגש, כי ככל שמועמד לזכייה ו/או אפוטרופוס שלו ו/או מיופה כוחו (ככל שרלוונטי) יסרב לחתום על הצהרת הזוכה ו/או על כל טופס אחר, ייפסל המועמד לזכייה ולא תעמוד לו

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה/המפקח ו/או מי מטעמם.

5.12 מובהר ומודגש בזאת, כי קבלת הפרס הינה בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה, הכול

כמפורט להלן.

5.13 מימוש הפרס: לאחר הצגת תעודה מזהה על ידי הזוכה לצורך תאום ואיסוף הפרס.

הפרס לזוכה באופן אישי אל מול הצגת תעודת זהות וחתימה על טופס הזכייה המצורף כנספח

לתקנון זה.

5.14 הפרס אינו ניתן להמרה בכסף או בשווה כסף או לפרס אחר כלשהו וכן לא יינתן זיכוי כספי.

5.15 הזכות למימוש הפרס ניתנת לזוכה בלבד (ולאדם נוסף שיטוס עימו.) לא ניתן להעביר את הפרס לבן משפחה או אחר.

5.16  ספק הפרס לא ישא באחריות בגין תקלה ו/או בעיה ו/או נזק שייגרם לזוכה בקשר עם

מימוש הפרס. הזוכה מוותר בזאת באופן מוחלט וסופי על כל טענה, דרישה ו/או תובענה כנגד

Smartair בקשר עם מימוש הפרס.

5.17 ספק הפרס שומר לעצמו את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או

להתנות את הענקת הפרס  בתנאים נוספים ו/או חלופיים ובלבד שתימסר  הודעה על כך

למשתתפים.

5.18 ספק הפרס אינו ולא יהיה אחראי לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או מסירתו ו/או כל תקלה

אשר תתגלה בו. האחריות בכל הנוגע לפרס מוטלת על ספקית הפרס. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטר את קשת ו/או כל מי מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה

ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.

5.19 כל שינוי ו/או ביטול לאחר שריון החופשה יעשה עפ"י נהלי חברת  ASL הרלוונטים

ובכפוף לחוקי כרטיסי הטיסה שהוזמנו כולל עלויות ביטול, שינוי, דחייה ועוד. ספק הפרס

לא יהיה אחראי ולא ישא בתשלום כלשהו עבור חופשות שלא מומשו, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין ביטולים מצד חברת ASL וכן לא יישאו באחריות בגין כל תשלום שיידרש מהמשתתפים עבור שינויים או דחייה וכיו"ב. כל משתתף מצהיר ומתחייב בזאת לשאת בכל תשלום אשר יידרש בגין ביטול, שינוי, דחייה וכיו"ב והוא מוותר בזאת על כל טענה או דרישה בעניין זה כנגד ספק הפרס או מי מטעמו

5.20 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין ספק הפרס יהיה רשאי שלא לקבוע משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה

או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא

6. כללי

6.1  בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו

לכל דבר ועניין.

6.2 ספק הפרס ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא ישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו

למשתתף בקשר עם ההשתתפות בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין.

6.3 ספק הפרס רשאי להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים)

בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

6.4 ספק הפרס שומר לעצמו את הזכות לבטל חלקים מהפעילות, על פי שיקול דעתו במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או מלערוך את הפעילות באופן תקין.

6.5  למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט ספק הפרס עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב

פסילת זוכה.

6.6 בכל מקרה שיתעורר חשד להטיית תוצאות באופן  פסול, טכנולוגי או אחר, על ידי משתתף/משתתפים בפעילות, ספק הפרס יהיה רשאי לפסול השתתפותם בפעילות של מי מהמשתתפים שנחשד כי פעלו באופן פסול לשיפור סיכוייהם לזכות בפרס ולאותם משתתפים לא תקום כל זכות ערעור או זכות אחרת כלפי ספק הפרס בגין פסילתם. משתתפים שיחשדו בהטיית תוצאות כאמור לא יהיו זכאים לפרס וספר הפרס יהיה רשאי להעביר את הפרס לזוכה אחר במקומם כאמור לעיל.

6.7  ספק הפרס יהיה הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה

ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות,

בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.8 ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי Smartair ובני משפחותיהם.